Informació important sobre mesures davant la COVID-19

Informació sobre mesures davant la COVID-19

Davant la situació provocada per la COVID-19, Clece ha adoptat les mesures oportunes sens perjudici de l’obligació de compliment de les prescripcions previstes en la legislació, tant estatal com a autonòmica, referents a la «Nova Normalitat».

La tipologia de treball que fan els professionals de Clece Seguretat no permet acotar i senyalitzar una àrea o un espai concret, perquè l’execució de les tasques dels treballadors necessita desplaçaments continus dins d’una mateixa zona o a diferents zones del centre de treball.

No obstant això, per al desenvolupament de l’activitat de Seguretat hi seran aplicables, entre d’altres, les normes higienicosanitàries següents:

  • Fer servir mascareta a la via pública, en espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de, com a mínim, 1,5 metres.
  • Minimitzar el nombre de treballadors que accedeixin a una mateixa zona alhora, així com la concurrència d’aquests en els canvis de torn.
  • Mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres tant a l’entrada com a la sortida del centre de treball, així com a les zones comunes i en l’operació de relleu.
  • Assignar (en la mesura del que sigui possible) zones específiques per a cada treballador, de manera que aquest sigui responsable de dur a terme totes les tasques o activitats en aquesta zona durant un torn de treball.
  • Implementar les mesures necessàries per minimitzar el contacte entre les persones treballadores i els clients o el públic que puguin concórrer en el seu lloc de treball.
  • Afavorir la comunicació via telefònica i per walkie-talkie.
  • Informar el personal d’una manera fefaent, actualitzada i habitual, sobre les recomanacions sanitàries que han de seguir de manera individual.
  • Els vigilants i auxiliars hauran de tenir, a la seva disposició, un aprovisionament adequat de solució hidroalcohòlica si no es pot garantir la disponibilitat i l’accés fàcil a aigua i sabó per a la higiene de les mans, paper d’un sol ús per a eixugar-se-les i papereres.
  • Es prioritzarà la formació a distància per mitjans electrònics sobre els presencials.

 

Pot consultar aquí la nostra POLÍTICA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL

Si vol disposar d’informació actualitzada sobre la COVID-19 faci clic a l’enllaç següent: AQUÍ

Pel que fa a l’evolució constant de la situació en relació amb la COVID-19, es recomana visitar la pàgina del Ministeri de Sanitat, actualitzada permanentment: AQUÍ